Samospráva

Starosta

Ing. Donald Álló
Tel.: 031/5548 181
Mobil: 0903/194 548
E-mail: obecvojka [at] gmail.com
Starosta obce je podľa § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho hlavné právomoci sú:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, ,
b) vykonáva obecnú správu, ,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, ,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór

Bc. Marta Klínerová - od 01.01.2023
Tel.: 031/5548 181
E-mail: obecvojka [at] gmail.com
Hlavného kontrolóra podľa § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Jeho hlavné úlohy sú:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Obecné zastupiteľstvo od 2023

Kristína Pajliová

Alexander Oross, Ing.

András Feketevizi

Kinga Pirogová

Imrich Nagy, Ing.

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, g) uznášať sa na nariadeniach, h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Predchádzajúce obecné zastupiteľstvá

2019-2022: Mgr. Tímea Farkas, Ladislav Horváth, Bc. Kristína Pajliová, Varga Ladislav, Vargová Angéla

2014-2018:Mgr. Tímea Farkas (zástupkyňa starostu), Ladislav Horváth, Ing. Imrich Nagy,  Angela Vargová, Ing. Blažej Varga
2010-2014:Gabriel Oross(zástupca starostu), Ing. Alexander Oross, Kristína Pajliová, Mgr. Zoltán Szalay, Ing. Blažej Varga
2006-2010: Jozef Krajcsovics, Gabriel Oross, Gabriel Szőcs (zástupca starostu), Blažej Varga, Karol Varga
2002-2006: Oľga Kertészová (zástupkyňa starostu), Jozef Kmotrik, Jozef Krajcsovics, Gabriel Szőcs, Imrich Viola
1998-2002: Oľga Hideghéthyová (od r. 2000 zástupkyňa starostu), Zoltán Álló, Vincent Farkas, Cecília Kaholeková, Marek Liptai, Alexander Pőcz, Aladár Kaholek, Štefan Oross, Arpád Kovács, Jozef Krajcsovics, Oľga Kertészová, Gabriela Méryová (od r. 2000), Jozef Varga (od r. 2000 starosta)
1994-1998: Magdaléna Állóová, Katarína Állóová, Anna Domsiová, Vincent Farkas, Oľga Hideghéthyová (zástupkyňa starostu), Ladislav Horváth, Cecília Kaholeková, Helena Kissová, Arpád Kovács, Júlia Nagyová, Ladislav Ozsvald, Jozef Varga
1990-1994: Arpád Kovács (zástupca starostu), Magdaléna Állóová, Katarína Állóová, Cecília Kaholeková, Štefan Oross, Irma Hideghéthyová, Alžbeta Takátsová, Ján Szalay, Artúr Szalay, Ján Szalay st., Mikuláš Zsigmond, Jozef Varga

 

Komisie

Samospráva obce Vojka nad Dunajom v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledujúce komisie:

 

Komisia športu a kultúry:

    - predseda komisie: Mgr. Kristína Pajliová

    - členovia komisie: Imrich Nagy,Ing., Kinga Pirogová, András Feketevizi, Ing. Alexander Oross,  Angela Vargová, Tímea Álló, Silvia Csicsayová, Ladislav Varga, Gabriel Álló, Gabriel Gyenes,Mgr.art., Dávid Szelle.

Komisia stavebníctva a služieb:

    - predseda komisie: Ing. Imrich Nagy

    - členovia komisie: Kateřina Balažovičová, Ing.arch. Gabriela Minárová, Ing. arch. Norbert Funczik.

Komisia finančno-sociálno-plánovacia:

    - predseda komisie: Kinga Pirogová

    - členovia komisie: Angela Vargová, Marianna Szalayová.

Komisia – inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná:

    - predseda komisie: András Feketevizi

    - členovia komisie: Anikó Juhosová, Dávid Szelle.

 

Obecný úrad

Podľa § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom.

Stránkové hodiny:
Pondelok:  8:30 – 12:00 13:00 - 16:00
Streda:      8:30 – 12:00 13:00 - 16:30
Piatok:       8:30 – 12:00 13:00 - 14:00

Kontakt:
Vojka nad Dunajom 150
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 181
Fax: 031/551 12 42
E-mail: obecvojka [at] gmail.com

 

Spolupráca s inými obcami

Samospráva obce Lesenceistvánd (Maďarsko) a samospráva obce Vojka nad Dunajom uzavreli v znamení dobrej spolupráce a priateľských vzťahov fungujúcich od roku 2003 dohodu o partnerstve 25. júna 2005.

Lesenceistvánd leží vo vesprémskej župe, v mikroregióne Tapolca a regióne stredné Zadunajsko, v blízkosti Vesprému a Balatónu. Má 974 obyvateľov. Z východu ho obklopuje reťazec vulkanických hôr a lesy Bakoňu. Jeho názov sa prvýkrát objavil v písomných dokumentoch v roku 1328. Hlavné pozoruhodnosti Lesenceistvándu sú kostol sv. Jakuba, kaplnka na hore Mária, socha sv. trojice. Jeho najvyšší bod je hora Kő-orra, ktorá je vysoká 403 metrov.

Starosta obce Lesenceistvánd: Csaba Tóth 
Webová stránka obce Lesenceistvánd: www.lesenceistvand.hu
Dohoda o partnerstve (slovensky) (maďarsky)

 
Inštitúcie zriadené samosprávou

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Riaditeľka: Bc. Tímea Álló

Kontakt: 
Vojka nad Dunajom 218
930 31 Vojka nad Dunajom
Tel.: 031/5548 146

Účasť obce v organizáciách

1. Miestna akčná skupina Agroprameň
930 37 Lehnice č. 89 http://www.masagropramen.sk

2. Mikroregión Horný Žitný Ostrov
930 39 Čenkovce č. 2 http://www.mrhzo.sk

3. Mikroregión Dunajská magistrála
930 37 Lehnice č. 89

4. Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Starosta Ing. Donald Álló je členom dozornej rady.

5. Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9 811 04 Bratislava http://www.zmos.sk